การประเมินคุณภาพสถิติทางการระดับพื้นที่ แบ่งตามกลุ่มจังหวัด
 

กลุ่มจังหวัด รายการสถิติทางการ คะแนน
ภาคกลางตอนบน 1 1.1.1 ข้อมูลชุดดินของแต่ละพื้นที่ 66.67%
ภาคกลางตอนบน 1 6.1.1 ข้อมูลคุณภาพดินที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 50.00%