การประเมินคุณภาพสถิติทางการระดับภารกิจ
 

สาขา รายการสถิติทางการ คะแนน
การค้าและราคา - ค่าใช้จ่ายของสถานประกอบการธุรกิจด้านการค้าบริการ จำแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 83.33%
การค้าและราคา - ค่าใช้จ่ายของสถานประกอบการธุรกิจด้านการค้าปลีก จำแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 0.00%
การค้าและราคา - จำนวนคนทำงานในสถานประกอบการธุรกิจด้านการค้าปลีก จำแนกตามสถานภาพการทำงาน 50.00%
การค้าและราคา - มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จําแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม 83.33%
การค้าและราคา - มูลค่าเฉลี่ยต่อคำสั่งซื้อ จำแนกตามอุตสาหกรรม 0.00%
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง จำแนกตามเขตการปกครอง  50.00%
พลังงาน ค่าใช้จ่ายด้านพลัง งานของโรงแรมและเกสต์เฮาส์ จำแนกตามประเภทของค่า ใช้จ่ายและขนาดของกิจการ 81.25%
พลังงาน ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของสถานประกอบการธุรกิจ จำแนกตามขนาดสถานประกอบการ 62.50%
สวัสดิการสังคม 1) จำนวนครัวเรือนบริจาคเพื่อสาธารณกุศล 50.00%
สวัสดิการสังคม 1) จำนวนผู้ถือครองการเกษตร จำแนกตามลักษณะการถือครองที่ดิน 100.00%
สุขภาพ ความชุก(ร้อยละ) ของผู้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป 75.00%
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Adult Literacy Rate (NRI) 75.00%