การประเมินคุณภาพสถิติทางการด้วยตนเอง (Self-Assessment)

 

       การประเมินคุณภาพมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงจุดบกพร่องในการผลิตข้อมูลสถิติและนำมาปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ข้อมูลสถิติมีคุณภาพที่ดีขึ้นและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างสมบูรณ์ การประเมินคุณภาพด้วยตนเองเป็นการดำเนินการโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิต เป็นการทบทวนการดำเนินงานและผลที่ได้ของผู้ผลิตข้อมูลสถิติว่าสอดคล้องตามมาตรฐานหรือไม่ โดยควรทำเป็นประจำ เป็นระบบ และครอบคลุมการดำเนินงานในทุกขั้นตอน ประโยชน์ที่ได้จากการประเมินตนเองคือผู้ผลิตจะได้ข้อมูลที่เป็นภาพรวมของโครงการและรายละเอียดด้านคุณภาพ และสามารถนำผลการประเมินตนเองไปจัดทำเป็นเอกสารด้านคุณภาพหรือประกอบการอภิปรายหรือตรวจสอบกับผลการตรวจประเมินจากผู้เชี่ยวชาญได้

 

                                                        แผนการประเมินตนเอง