การสำรวจความพึงพอใจ 

 

        การสำรวจผู้ใช้เป็นวิธีการประเมินคุณภาพข้อมูลสถิติจากมุมมองของผู้ใช้ โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือต้องการข้อมูลในมุมมองของผู้ใช้เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการประเมินและปรับปรุงคุณภาพ รวมไปถึงการประเมินตนเอง (Self-assessment) และการตรวจประเมิน (Auditing) การสำรวจผู้ใช้นั้นมีหลายวิธีขึ้นอยู่กับประเภทของผู้ใช้และวัตถุประสงค์การสำรวจ เช่น การสำรวจผู้ใช้ทั่วไป การสัมภาษณ์ผู้ใช้หลัก การสอบถามออนไลน์ เป็นต้น โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณภาพคือ แบบสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้ (Questionnaires of User Satisfaction Surveys) 

        ในการสำรวจผู้ใช้อาจเริ่มจากการจัดทำแผนการสำรวจ จัดทำทะเบียนผู้ใช้ ออกแบบเนื้อหาและข้อถามของแบบสอบถาม ดำเนินการสำรวจผู้ใช้ บันทึก/รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ผลการสำรวจผู้ใช้ พิจารณาหาสิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไข แล้วจัดทำรายงานสำรวจผู้ใช้เพื่อส่งให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ปรับปรุงคุณภาพต่อไป