บทนำ

 

            “คุณภาพข้อมูลสถิติ” เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ใช้ข้อมูลต่างเรียกร้องและต้องการให้ผู้ผลิตผลิตข้อมูล สถิติที่มีความถูกต้องแม่นยำที่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง เพื่อให้แน่ใจได้ว่าการกำหนดนโยบายและการตัดสินใจเป็นไปอย่างถูกต้องและ โปร่งใส

 

            ความหมายของคุณภาพสถิติ  จากการศึกษาและรวบรวมความหมายของคำว่าคุณภาพสถิติจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ เช่น สำนักงานสถิติแคนาดา สำนักงานสถิติสหราชอาณาจักร  Eurostat แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย เป็นต้น สามารถสรุปความหมายของคำว่า “คุณภาพสถิติ” ได้ดังนี้

               - ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ หรือ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์/การนำไปใช้ (fit for purpose/use)

               - มีกระบวนการผลิตสถิติที่ดีตามหลักวิชาการ

               - ถูกต้อง

               - เชื่อถือได้

               - ทันเวลา

               - สอดคล้องและมีมาตรฐาน