หลักปฏิบัติที่ 1 ความเป็นอิสระและความเป็นมืออาชีพ (Professional and Independent)

           

             การดำเนินงานของหน่วยสถิติต้องเป็นอิสระจากหน่วยงานนโยบาย หน่วยงานหรือคณะกรรมการบริหารหรือกำกับดูแลของภาครัฐ ตลอดจนองค์กรอิสระต่างๆ ในภาคเอกชนเพื่อรับรองความน่าเชื่อถือในระดับสากล

 

ตัวชี้วัดของหลักปฏิบัติที่ 1

          ตัวชี้วัดที่ 1.1    หน่วยสถิติมีแนวปฏิบัติทางจริยธรรมหรือจรรยาบรรณวิชาชีพในการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศทางสถิติ

           ตัวชี้วัดที่ 1.2    หน่วยสถิติสามารถเลือกแหล่งข้อมูลและวิธีการทางสถิติ(ระเบียบวิธี มาตรฐาน และกระบวนการ ทางสถิติ) 

                                  รวมทั้งตัดสินใจเกี่ยวกับการเผยแพร่ได้โดยเอกเทศตามความเหมาะสมทางสถิติ

           ตัวชี้วัดที่ 1.3    ยินยอมให้หน่วยงานสถิติที่เหมาะสมให้ความเห็นเกี่ยวกับการตีความที่ผิดพลาดและการใช้สถิติในทางที่ผิดหรือไม่

                                 เหมาะสม