หลักปฏิบัติที่ 2 การเก็บรักษาความลับของข้อมูล (Statistical Confidentiality)

           

             หน่วยสถิติต้องรับประกันว่า ข้อมูลรายบุคคล/รายหน่วยงาน (เช่น ครัวเรือน ผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ เป็นต้น) และข้อมูลที่เป็นความลับ จะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติเท่านั้น และไม่มีการนำข้อมูลดังกล่าวไปเผยแพร่ต่อสาธารณชน

 

ตัวชี้วัดของหลักปฏิบัติที่ 2

            ตัวชี้วัดที่ 2.1    หน่วยสถิติมีแนวปฏิบัติทางจริยธรรมหรือจรรยาบรรณวิชาชีพในการผลิตและเผยแพร่ข้อมูล

                                       และสารสนเทศทางสถิติ

           ตัวชี้วัดที่ 2.2    หน่วยสถิติมีบทลงโทษในกรณีที่มีการละเมิดหรือฝ่าฝืนการเก็บรักษาความลับของข้อมูล

           ตัวชี้วัดที่ 2.3    หน่วยสถิติมีการจัดหาอุปกรณ์และเทคโนโลยีเพื่อรักษาความปลอดภัยและความถูกต้องสมบูรณ์

                                       ของฐานข้อมูลสถิติ

           ตัวชี้วัดที่ 2.4    หน่วยสถิติมีกฎระเบียบหรือข้อตกลงที่ชัดเจนสำหรับบุคคลภายนอกในการเข้าถึงข้อมูลสถิติระดับย่อย

                                       (microdata) เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัย