Main Menu

         สำนักงานสถิติแห่งชาติได้อ้างอิงและประยุกต์ใช้แนวทางการรายงานคุณภาพสถิติด้วยคำอธิบายข้อมูล (Metadata) ของสำนักงานสถิติยุโรป (ESS Guidelines for Single Integrated Metadata Structure) ที่อ้างอิงมาตรฐานคำอธิบายข้อมูล SDMX (Statistical Data and Metadata eXchange) โดยองค์ประกอบของรายงานคุณภาพประกอบไปด้วย 2 ส่วนหลัก คือ ส่วนที่เป็นข้อมูลทั่วไปและส่วนที่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพ โดยส่วนที่เป็นข้อมูลคุณภาพจะแสดงคุณภาพด้านผลผลิตสถิติ ประกอบด้วย 5 มิติคุณภาพ (ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ ความถูกต้องแม่นยำและเชื่อถือได้ ความเหมาะสมของเวลาและการตรงต่อเวลา ความสอดคล้องและสามารถเปรียบเทียบได้ และการเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย) 

 

โครงการสำมะโน

         1. สำมะโนประชากรและเคหะ

         2. สำมะโนการเกษตร

         3. สำมะโนอุตสาหกรรม

         4. สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม

โครงการสำรวจ

         1. ด้านสังคม

               1.1 โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร

               1.2 โครงการสำรวจความพิการ