หลักการที่ 2 : มาตรฐานวิชาชีพ หลักวิชาการ และจรรยาบรรณวิชาชีพ

 

"หน่วยสถิติต้องใช้วิธีการและกระบวนการในการเก็บรวบรวม  ประมวลผล วิเคราะห์ และนำเสนอสถิติทางการอย่างมืออาชีพบนพื้นฐานของหลักวิชาการและจรรบาบรรณวิชาชีพ เพื่อรักษาความน่าเชื่อถือของสถิติทางการ"

 

o เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือของสถิติทางการ

o เพื่อรับรองว่าสถิติทางการจัดทำพื้นฐานของหลักวิชาการสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง มีความเป็นกลาง และมีคุณภาพสูง

 

 

o กรอบทางกฏหมาย

o นโยบายและกลไกสนับสนุนมาตรฐานวิชาชีพ หลักวิชาการ และจรรบาบรรณวิชาชีพ

o สมาคมวิชาชีพและหน่วยงานอื่น

 

 

o การไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ หลักวิชาการ และจรรยาบรรณวิชาชีพอาจทำให้สูญเสียความไว้วางใจจากประชาชน และส่งผลให้สถิติทางการที่ผลิตขึ้นไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการเป็นข้อมูลสำคัญที่สนับสนุนการตัดสินใจของภาครัฐและเอกชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ