หลักการที่ 3 : เผยแพร่อย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้

 

"หน่วยสถิติต้องเผยแพร่แหล่งที่มา ระเบียบวิธี และกระบวนการในการผลิตสถิติทางการตามมาตรฐานวิชาการเพื่อแสดงถึงความโปร่งใสและรับผิดชอบต่อการได้มาซึ่งข้อมูล รวมถึงให้ผู้ใช้สามารถนำสถิติทางการไปใช้ได้อย่างมั่นใจและถูกต้อง"

 

o เพื่อเป็นการรับรองว่า ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นเพื่อให้เข้าใจถึงลักษณะและคุณภาพของสถิติทางการสามารถตีความและนำสถิติทางการไปใช้ได้อย่างถูกต้อง

o มีการเผยแพร่เกี่ยวกับแหล่งที่มา วิธีการ กระบวนการที่ใช้ในการผลิตสถิติทางการรวมถึงมีการประเมินคุณภาพของข้อมูลให้ผู้ใช้ทราบ เพื่อช่วยในการตัดสินใจในการนำข้อมูลไปใช้ได้อย่างเหมาะสม

 

 

o กรอบทางกฏหมาย

o นโยบายหรือกรอบการดำเนินงานระดับประเทศ/ภูมิภาค

o การดำเนินการทางสถาบัน

 

 

o ความโปร่งใสในวิธีการและกระบวนการผลิตสถิติ และการรักษาความลับของข้อมูลคือสิ่งสำคัญสำหรับสถิติทางการหากไม่ปฏิบัติตามนโยบายหรือกรอบการดำเนินงานอาจทำให้สถิติทางการมีความน่าเชื่อถือน้อยลง