หลักการที่ 5 : แหล่งที่มาของสถิติทางการ

 

      "ข้อมูลที่นำมาใช้ในวัตถุประสงค์เชิงสถิตินั้น อาจได้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะจากการสำรวจหรือการบริหารงาน ดังนั้นหน่วยสถิติต้องเลือกแหล่งข้อมูลที่เหมาะสมและคุ้มค่า เพื่อนำมาผลิตสถิติทางการ โดยคำนึงถึงคุณภาพ ความทันสมัย และภาระของผู้ให้ข้อมูล"

 

 

       o ลดภาระของผู้ให้ข้อมูลและเลือกแหล่งที่มาของข้อมูลเพื่อลดต้นทุนในการผลิตให้น้อยที่สุด

       o เพื่อเป็นการรับรองว่าผู้ผลิตดำเนินงานทางสถิติ ตลอดทั้งลักษณะขั้นตอนการผลิต และคุณภาพของข้อมูลนั้นถูกกำหนดไว้อย่างเหมาะสมและอยู่ภายใต้การควบคุมของกฏระเบียบ ข้อบังคับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้

 

 

       o กรอบทางกฎหมาย

       o กรอบแนวคิดและระเบียบวิธี

       o ความน่าเชื่อถือ:ปัญหาในการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูล

       o ปัญหาในการจัดการ

       o การประสานงานทางสถิติ

       o ความสมเหตุสมผลและสอดคล้อง

       o ข้อมูลจากการบริหารงานและงานทะเบียนสถิติ

       o เทคโนโลยีสารสนเทศ

       o การฝึกอบรม

 

 

       o การขาดกรอบทางกฎหมายของระบบสถิติทำให้การผลิตสถิติไม่มีประสิทธิภาพ การขาดแคลนข้อมูลจากการบริหาร การขาดความสอดคล้องในรูปแบบการบันทึกข้อมูล ความล่าช้าในการติดตาม การขาดแคลนฐานข้อมูลจากการบริหารจัดการ การใช้หน่วยการวัดและรูปแบบข้อมูลที่แตกต่างกัน และความล้มเหลวในการปฏิบัติตามมาตรฐาน สิ่งต่างๆเหล่านี้ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของสถิติทางการที่นำมาใช้เพื่อการตัดสินใจและบริหารประเทศ