Main Menu

หลักการที่ 5 : แหล่งที่มาของสถิติทางการ

 

     "ข้อมูลที่นำมาใช้ในวัตถุประสงค์เชิงสถิตินั้น อาจได้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะจากการสำรวจหรือการบริหารงาน

     ดังนั้นหน่วยสถิติต้องเลือกแหล่งข้อมูลที่เหมาะสมและคุ้มค่า เพื่อนำมาผลิตสถิติทางการ โดยคำนึงถึงคุณภาพ

     ความทันสมัย และภาระของผู้ให้ข้อมูล"

 

     1. เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ผลิตและการด าเนินงานทางสถิติ รวมถึงคุณลักษณะของกระบวนการผลิตและคุณภาพ

     ของข้อมูลที่ผลิตได้ถูกก าหนดและด าเนินการภายใต้หลักเกณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการข้อมูลของผู้ใช้

     2. เพื่อลดภาระของผู้ให้ข้อมูลและเลือกแหล่งที่มาของข้อมูลที่คุ้มค่า(ที่ไม่มีผลต่อคุณภาพของข้อมูล)

     โดยเสนอแนะให้ใช้ข้อมูลจากการบริหารงาน/งานทะเบียน รวมถึงการเลือกใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่นเพิ่มเติมด้วย

     ซึ่งการเลือกใช้แหล่งข้อมูลต่าง ๆ นั้น จะต้องคำนึงถึงคุณภาพของข้อมูล ความทันเวลา และการลดภาระของ

     ผู้ให้ข้อมูลด้วย

 

     1. กรอบทางกฎหมาย

     2. กรอบแนวคิดและระเบียบวิธี

     3. ความน่าเชื่อถือ:ปัญหาในการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูล

     4. ปัญหาในการจัดการ

     5.การประสานงานทางสถิติ

     6. ความสมเหตุสมผลและสอดคล้อง

     7. ข้อมูลจากการบริหารงานและงานทะเบียนสถิติ

     8. เทคโนโลยีสารสนเทศ

     9. การฝึกอบรม

 

     หน่วยสถิติที่ไม่มีกรอบทางกฎหมายเพื่อใช้ควบคุมการดำเนินงานด้านสถิติในระบบสถิติทำให้การผลิตสถิติ

     ไม่มีประสิทธิภาพ การที่ไม่มีข้อมูลจากการบริหาร รูปแบบข้อมูลไม่มีความสอดคล้อง กระบวนการติดตาม

     มีความล่าช้า ไม่มีฐานข้อมูลระบบเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ การใช้หน่วยการวัดและรูปแบบข้อมูลที่แตกต่างกัน

     ซึ่งมีผลต่อคุณภาพ เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ ไม่มีการฝึกอบรมทางด้านเทคนิค เครื่องมือทางเทคนิคไม่เพียงพอ

     และความล้มเหลวในการปฏิบัติตามมาตรฐาน ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของสถิติทางการ

     ที่นำมาใช้เพื่อการตัดสินใจและการบริหารประเทศ ดังนั้น การกำหนดกรอบทางกฎหมายเป็นสิ่งที่สำคัญ

     ในการกำหนดขั้นตอนหลักของการผลิตสถิติให้เป็นมาตรฐาน ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ระดับสูงและ

     บังคับใช้กับหน่วยงานของรัฐทั้งหมด

 

     ดูรายละเอียดเพิ่มเติม click