หลักการที่ 6 : การรักษาความลับของข้อมูล

"ข้อมูลเฉพาะบุคคลหรือเฉพาะรายไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ที่หน่วยสถิติจัดเก็บ

ต้องรักษาปกปิดไว้เป็นความลับอย่างเคร่งครัด และใช้ประโยชน์ในทางสถิติเท่านั้น"

 

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการยอมรับของสาธารณชน

เพื่อรักษาความไว้วางใจและความเป็นส่วนตัวของผู้ให้ข้อมูล

 

กรอบทางกฎหมาย

นโยบายและกลไกสนับสนุนการรักษาความลับ

ข้อมูลระดับย่อยสำหรับการวิจัย

การรักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

องค์การ เจ้าหน้าที่ และการวิจัย

 

หน่วยสถิติควรจะหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล เนื่องจากจะเกิดผลกระทบในแง่ลบอย่างรุนแรง

ไม่เพียงแต่เป็นการละเมิดกฎหมายสถิติที่ใช้บังคับเท่านั้น แต่อาจส่งผลให้ประชาชนหรือสถานประกอบการ

ได้รับความเสียหายอีกด้วย อีกทั้งยังอาจเกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของหน่วยสถิติ

ในระยะยาว และอาจทำลายความน่าเชื่อถือในหน่วยงานของรัฐบาลด้วย