Main Menu

หลักการที่ 7 : เผยแพร่กฎหมายเกี่ยวกับระบบสถิติ

 

“กฎหมาย ระเบียบ และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของระบบสถิติต้องเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ”

 

        เพื่อให้การดำเนินงานทางสถิติมีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้น ควรออกกฎหมายที่มีคุณภาพที่ระบุถึง บทบาทและอำนาจหน้าที่ และความเป็นอิสระของสำนักงานสถิติแห่งชาติไว้อย่างชัดเจน เพื่อรักษาความไว้วางใจของผู้ให้ข้อมูล และรักษาความน่าเชื่อถือของสถิติทางการ จำเป็นต้องเปิดเผยการผลิตสถิติทางการในทุกแง่มุม โดยมีกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรการต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้การดำเนินงานของระบบสถิติแห่งชาติมาสนับสนุน

 

      ประเด็นต่าง ๆ ทางกฎหมายต่อไปนี้ หน่วยงานรัฐควรนำไปพิจารณาเมื่อมีการนำแนวทางการปฏิบัติ เหล่านี้ไปดำเนินการ โดยมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้

      1. กรอบทางกฎหมาย

      2. ประเด็นสำคัญในกฎหมายและกฎระเบียบ

      3. การเผยแพร่กฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรการต่าง ๆ

 

        หากกฎหมายและกฎระเบียบไม่มีคุณภาพ ไม่ครอบคลุม หรือถูกกำหนดจากอำนาจทางการเมือง อาจส่งผลต่อชื่อเสียงของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และความน่าเชื่อถือของสถิติทางการ ซึ่งทำให้การดำเนินงานของระบบสถิติไม่มีประสิทธิภาพและเกิดความเสียหายต่อประชาชนและองค์กร