หลักการที่ 7 : กฎหมาย

"กฎหมาย ระเบียบ และมาตรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของระบบสถิติต้องเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ"

 

การออกกฎหมายที่มีคุณภาพเป็นส่วนสำคัญ โดยกฎหมายควรระบุถึงอำนาจหน้าที่และความเป็นอิสระของสำนักงาน

สถิติแห่งชาติไว้อย่างชัดเจน

เพื่อรักษาความไว้วางใจของผู้ให้ข้อมูลและรักษาความน่าเชื่อถือของสถิติทางการและการเปิดเผย จึงจะต้องมีกฎหมาย

กฎระเบียบ มาตรการต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้การดำเนินงานของระบบสถิติแห่งชาติมาสนับสนุน

 

กรอบทางกฎหมาย

ประเด็นที่สำคัญในกฎหมายและกฎระเบียบ

การเผยแพร่กฎหมาย กฎระเบียบและมาตรการต่าง ๆ

 

กฎหมายและกฎระเบียบที่ไม่มีคุณภาพเพียงพอ หรือไม่ครอบคลุม หรือถูกกำหนดจากทางการเมืองอาจทำให้เกิด

ความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อชื่อเสียงของสำนักงานสถิติแห่งชาติ/หน่วยสถิติ และความน่าเชื่อถือของสถิติทางการ

และอาจส่งผลต่อการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพของระบบสถิติ และเกิดความเสียหายต่อผลประโยชน์ของประชาชน

และองค์กร