หลักการที่ 8 : การประสานระหว่างหน่วยงานของรัฐ

"ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยสถิติภายในประเทศ เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ระบบสถิติมีความสอดคล้อง

และมีประสิทธิภาพ เพื่อลดความซ้ำซ้อน ลดภาระผู้ให้ข้อมูล และช่วยให้เกิดการบูรณาการข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ

ผ่านการใช้มาตรฐานสถิติ"

 

เพื่ออธิบายว่าสำนักงานสถิติแห่งชาติควรประสานงานด้านสถิติอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพ  และควรปรับปรุงระบบสถิติ

อย่างสม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพ

 

กรอบการดำเนินงานตามกฎหมาย

นโยบายระดับประเทศ

วิธีการประสานงาน

 

สารสนเทศที่ไม่สอดคล้องกันอาจนำไปสู่การเข้าใจผิดของผู้ใช้ ซึ่งส่งผลต่อผู้กำหนดนโยบายสาธารณะเพราะมีการนำ

สารสนเทศเหล่านี้ไปใช้ในการตัดสินใจหรือการตีความที่ไม่ถูกต้อง

สูญเสียทรัพยากรเนื่องจากสารสนเทศซ้ำซ้อน

การส่งข้อมูลที่ไม่สอดคล้องและมีความซ้ำซ้อนให้แก่องค์กรระหว่างประเทศเป็นสาเหตุให้เกิดความสับสนในการใช้

และการตีความ

การประสานงานของระบบสถิติแห่งชาติที่ไม่ดีพอส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของสถิติทางการของแต่ละประเทศ