หลักการที่ 9 : การใช้มาตรฐานสากล

"หน่วยสถิติควรใช้แนวคิด การจัดจำแนก และระเบียบวิธีสถิติที่เป็นสากล เพื่อส่งเสริมให้ระบบสถิติ

มีความสอดคล้องและมีประสิทธิภาพในทุกระดับ"

 

เพื่อให้มั่นใจได้ว่า สถิติทางการที่ผลิตขึ้นสามารถเปรียบเทียบกันได้ทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ

 

กรอบตามกฎหมาย

มาตรฐาน

คุณภาพ

มาตรฐานสำหรับการร่วมมือระหว่างประเทศ

การส่งผลต่อทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

 

ความเสี่ยงที่สำคัญเกี่ยวกับการไม่ใช้มาตรฐานสากล คือความไม่มีประสิทธิภาพและไม่สอดคล้อง หากไม่มี

มาตรฐานสากลก็ไม่สามารถรับรองความเปรียบเทียบกันได้ ดังนั้นข้อมูลจะถูกนำมาใช้ประโยชน์ได้น้อยมาก

ในกรณีที่มีผู้นำสถิติที่ไม่สามารถเปรียบเทียบได้ไปใช้ ก็อาจทำให้เกิดการตัดสินใจที่ผิดพลาดได้ ซึ่งหากเกิด

เหตุการณ์เช่นนั้นก็มีโอกาสมากที่ผู้ใช้จะโทษสถิติและหน่วยงานที่ผลิตสถิติ ซึ่งเป็นผลกระทบในเชิงลบ

ที่มีต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของสถิติทางการ