หลักการที่ 1 ตรงตามความต้องการของผู้ใช้

                    สถิติทางการเป็นส่วนหนึ่งของระบบข้อมูลสารสนเทศที่ขาดเสียมิได้ของสังคมประชาธิปไตย ที่ให้บริการข้อมูล

ในด้านเศรษฐกิจ ประชากร สังคมและสิ่งแวดล้อมต่อรัฐบาลและประชาชน ด้วยเหตุนี้สถิติทางการต้องเก็บรวบรวมและจัดทำขึ้น

บนพื้นฐานของความเป็นกลาง เพื่อให้ตรงต่อความต้องการใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง โดยหน่วยสถิติต้องพึงเคารพสิทธิ

ของประชาชนในการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลสถิติและสารสนเทศ  แนวทางการปฏิบัติตามหลักการที่ 1

 

หลักการที่ 2 ผลิตตามาตรฐานวิชาชีพ หลักวิชาการและจรรยาบรรณวิชาชีพ

                    หน่วยสถิติต้องใช้วิธีการและกระบวนการในการเก็บรวบรวม ประมวลผล วิเคราะห์ และนำเสนอสถิติทางการ

อย่างมืออาชีพ บนพื้นฐานของหลักวิชาการและจรรยาบรรณวิชาชีพเพื่อรักษาความน่าเชื่อถือของสถิติทางการ 

แนวทางการปฏิบัติตามหลักการที่ 2

 

 หลักการที่ 3 เผยแพร่อย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้

                  หน่วยสถิติต้องเผยแพร่แหล่งที่มา ระเบียบวิธี และกระบวนการในการผลิตสถิติทางการตามมาตรฐานวิขาการ

เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสและรับผิดชอบต่อการได้มาซึ่งข้อมูล รวมถึงให้ผู้ใช้สามารถนำสถิติทางการไปใช้ได้อย่างมั่นใจ

และถูกต้อง  แนวทางการปฏิบัติตามหลักการที่ 3  

 

หลักการที่ 4 ป้องกันการใช้อย่างไม่ถูกต้อง

                   หน่วยสถิติมีสิทธิในการให้ข้อคิดเห็นเมื่อมีการตีความและนำสถิติทางการไปใช้อย่างไม่ถูกต้อง  

แนวทางการปฏิบัติตามหลักการที่ 4

 

หลักการที่ 5 เลือกแหล่งข้อมูลที่เหมาะสม

                   ข้อมูลที่นำมาใช้ในวัตถุประสงค์เชิงสถิตินั้น อาจได้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจากการสำรวจหรือการบริหารงาน

ดังนั้นหน่วยสถิติต้องเลือกแหล่งข้อมูลที่เหมาะสมและคุ้มค่าเพื่อนำมาผลิตสถิติทางการ โดยคำนึงถึงคุณภาพ ความทันสมัย

งบประมาณ และภาระของผู้ให้ข้อมูล  แนวทางการปฏิบัติตามหลักการที่ 5

 

หลักการที่ 6 รักษาข้อมูลเป็นความลับโดยเคร่งครัด

                   ข้อมูลเฉพาะบุคคล/เฉพาะรายไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ที่หน่วยสถิติจัดเก็บต้องรักษาปกปิดไว้

เป็นความลับอย่างเคร่งครัดและใช้ประโยชน์ในทางสถิติเท่านั้น  แนวทางการปฏิบัติตามหลักการที่ 6

 

หลักการที่ 7 เผยแพร่กฎหมายเกี่ยวกับระบบสถิติ

                   กฎหมาย ระเบียบ และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของระบบสถิติต้องเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ

แนวทางการปฏิบัติตามหลักการที่ 7

 

หลักการที่ 8 ประสานความร่วมมือภายในประเทศ

                    ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยสถิติภายในประเทศเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ระบบสถิติมีความสอดคล้อง

และมีประสิทธิภาพ เพื่อลดความซ้ำซ้อนลดภาระผู้ให้ข้อมูล และช่วยให้เกิดการบูรณาการข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ผ่านการใช้

มาตรฐานสถิติ  แนวทางการปฏิบัติตามหลักการที่ 8

 

หลักการที่ 9 ใช้มาตรฐานสากล

                    หน่วยสถิติควรใช้แนวคิด การจัดจำแนก และระเบียบวิธีสถิติที่เป็นสากล เพื่อส่งเสริมให้ระบบสถิติมีความสอดคล้อง

ละมีประสิทธิภาพในทุกระดับ  แนวทางการปฏิบัติตามหลักการที่ 9

 

หลักการที่ 10 พัฒนาระบบสถิติผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศ

                   ความร่วมมือด้านสถิติระหว่างประเทศทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีมีส่วนช่วยให้เกิดการพัฒนาของระบบสถิติ

ทางการในทุกประเทศ  แนวทางการปฏิบัติตามหลักการที่ 10

 


คุณภาพสถิติทางการ-บทนำ

หลักปฏิบัติ

กรอบคุณภาพสถิติทางการ

GSBPM กับคุณภาพสถิติทางการ

ผังและกระบวนการทำงาน

คำศัพท์คุณภาพสถิติทางการ