หลักการที่ 1 : ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ เป็นกลาง และเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม

 

"สถิติทางการเป็นส่วนหนึ่งของระบบข้อมูลสารสนเทศที่ขาดเสียมิได้ของสังคมประชาธิปไตย ที่ให้บริการข้อมูลด้านเศรษฐกิจ ประชากร สังคม และสิ่งแวดล้อมต่อรัฐบาลและประชาชน ด้วยเหตุนี้สถิติทางการต้องเก็บรวบรวมและจัดทำขึ้นบนพื้นฐานของความเป็นกลาง โดยหน่วยสถิติต้องพึงเคารพสิทธิของประชาชนในการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลสถิติและสารสนเทศ"   

 

ประกอบด้วย

ตรงตามความต้องการของผู้ใช้

     "การที่ข้อมูลสถิติสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ ซึ่งสามารถกำหนด/ระบุระดับความสอดคล้องได้"

 • o เพื่อผลิตสถิติที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ในทุกระดับ ทั้งระดับรัฐบาล ระดับหน่วยงาน และประชาชนทั่วไป
  o เพื่อจัดลำดับความสำคัญของความต้องการของผู้ใช้ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ที่เปลี่ยนแปลงไป

     

       หน่วยสถิติควรมีการหารือกับผู้ใช้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เข้าใจถึงความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างถูกต้องและสามารถตอบสนองได้ตรงตามความต้องการ พร้อมทั้งมีการอภิปรายเรื่องระเบียบวิธีทางสถิติและการวิจัยในการผลิตร่วมกับหน่วยงานทางวิชาการสถิติอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้

      1.กรอบทางกฎหมาย  

      2.การปรึกษาหารือผู้ใช้

      3.แผนการทำงาน

      4.การแจ้งให้ผู้ใช้ทราบ

 
    

       หน่วยสถิติถูกคาดหวังในเรื่องการให้บริการสถิติที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ ดังนั้นหากสถิติทางการที่ผลิตได้ไม่ตรงกับความต้องการอาจเป็นการบั่นทอนบทบาท การทำงานของหน่วยสถิติและส่งผลให้อยู่ในสถานะ“หน่วยงานชายขอบ” ซึ่งหมายถึง หน่วยงานที่ถูกลดทอนอำนาจและบทบาททางสังคม

    
 

 มีความเป็นกลางและเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม

     "ความเป็นอิสระในวิชาชีพของหน่วยสถิติ ความสามารถทางวิชาการของเจ้าหน้าที่ และความเป็นกลางคือสิ่งสำคัญที่ก่อให้เกิดความน่าเชื่อถือในสถิติทางการ"

 •        o เพื่อให้บริการข้อมูลแก่ภาครัฐ ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ใช้ทุกกลุ่ม รวมถึงประชาชนทั่วไปที่สามารถใช้สถิติทางการเพื่อติดตามนโยบายการพัฒนาของประเทศไทย    o เพื่อผลิตสถิติโดยปราศจากการแทรกแซงทางการเมืองหรือกลุ่มผู้ได้รับผลประโยชน์                                                                                                 o เพื่อพัฒนา รวบรวม และเผยแพร่ด้วยวิธีการทางสถิติที่มีการพิจารณาการเลือกข้อมูลและวิธีการต่างๆอย่างเป็นกลาง

 •   

  • ความเป็นอิสระคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้หน่วยสถิติได้รับความเชื่อถือจากผู้ใช้ และก่อให้เกิดการเคารพและความไว้วางใจซึ่งกันแลนกัน ดังนั้น ในการผลิตสถิติความเป็นอิสระในวิชาชีพและมีความเป็นกลางตลอดทั้งกระบวนการ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนา การเก็บรวบรวม และการเผยแพร่สถิติทางการ โดยเฉพาะในขั้นตอนการพัฒนา ควรมีการปรึกษาหารือกับผู้ใช้เพื่อทำให้แน่ใจว่าผลผลิตตรงตามความต้องการและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการเรื่องวิธีการต่างๆ เพื่อเพิ่มความโปร่งใส คุณภาพ และการให้การสนับสนุนที่จำเป็น นอกจากนี้ ในกระบวนการเก็บรวบรวมและการเผยแพร่ข้อมูลควรปราศจากการแทรกแซงใดๆ ประกอบด้วย                 

  • 1.กรอบทางกฎหมาย   

  • 2.ความเป็นอิสระในวิชาชีพของหน่วยสถิติ                       

  • 3.การเก็บรวบรวมสถิติ/การปฏิบัติทางสถิติ                           

  • 4.ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบวิธีสถิติและกระบวนการที่ใช้ในการผลิตสถิติ                                     

  • 5.การเผยแพร่สถิติ                                                         

  • 6.การเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียม                                                                               

  • 7.แจ้งให้ผู้ใช้ทราบ                                                         

  • 8.การให้บริการสถิติเพิ่มเติม                                                                                         

  • 9.ระบบทรัพยากรบุคคล 

 •        การขาดความเป็นอิสระในวิชาชีพของหน่วยสถิติและผู้บริหารสูงสุด และการขาดความสามารถทางวิชาการของเจ้าหน้าที่และความเป็นกลางอาจทำให้ความน่าเชื่อถือของสถิติทางการลดลง และหากนำสถิติดังกล่าวไปใช้ในการกำหนดนโยบายต่างๆ ก็จะส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของนโยบายด้วย