Main Menu

หลักการที่ 1 : ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ มีความเป็นกลาง และเข้าถึงได้

                   อย่างเท่าเทียม

 

     "สถิติทางการเป็นส่วนหนึ่งของระบบข้อมูลสารสนเทศที่ขาดเสียมิได้ของสังคมประชาธิปไตย ที่ให้บริการข้อมูล

     ด้านเศรษฐกิจ ประชากร สังคม และสิ่งแวดล้อมต่อรัฐบาลและประชาชน ด้วยเหตุนี้สถิติทางการต้องเก็บรวบรวม

     และจัดทำขึ้นบนพื้นฐานของความเป็นกลาง โดยหน่วยสถิติต้องพึงเคารพสิทธิของประชาชนในการรับรู้และเข้าถึง

     ข้อมูลสถิติและสารสนเทศ"   

 

ประกอบด้วย

ตรงตามความต้องการของผู้ใช้

     "การที่ข้อมูลสถิติสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ ซึ่งสามารถกำหนด/ระบุระดับความสอดคล้องได้"

 • 1. เพื่อผลิตสถิติที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ในทุกระดับ ทั้งระดับรัฐบาล ระดับหน่วยงาน และประชาชนทั่วไป

 • 2. และเพื่อให้สถิติทางการเกิดความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจจึงต้องผลิตสถิติด้วยความเป็นกลาง โปร่งใส 

 • เป็นอิสระ เคารพสิทธิของผู้ให้ข้อมูล และข้อมูลจะต้องได้รับการเผยแพร่อย่างเป็นกลาง

     

       หน่วยสถิติควรมีการหารือกับผู้ใช้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เข้าใจถึงความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างถูกต้อง

       และสามารถตอบสนองได้ตรงตามความต้องการ พร้อมทั้งมีการอภิปรายเรื่องระเบียบวิธีทางสถิติและ

       การวิจัยในการผลิตร่วมกับหน่วยงานทางวิชาการสถิติอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้

      1.กรอบทางกฎหมาย  

      2.การปรึกษาหารือผู้ใช้

      3.แผนการทำงาน

      4.การแจ้งให้ผู้ใช้ทราบ

 
    

       หน่วยสถิติถูกคาดหวังในเรื่องการให้บริการสถิติที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ ดังนั้นหากสถิติทางการที่ผลิตได้ไม่ตรงกับความต้องการอาจเป็นการบั่นทอนบทบาท การทำงานของหน่วยสถิติและส่งผลให้อยู่ในสถานะ “หน่วยงานชายขอบ” ซึ่งหมายถึง หน่วยงานที่ถูกลดทอนอำนาจและบทบาททางสังคม

    

 มีความเป็นกลางและเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม

     "ความเป็นอิสระในวิชาชีพของหน่วยสถิติ ความสามารถทางวิชาการของเจ้าหน้าที่ และความเป็นกลางคือสิ่งสำคัญที่ก่อให้เกิดความน่าเชื่อถือในสถิติทางการ"

       เพื่อให้หน่วยสถิตมีความเป็นอิสระในการพัฒนา การผลิต การเผยแพร่ การเลือกคำนิยาม วิธีการ แหล่งที่มาของข้อมูล และการตัดสินใจเรื่องเวลาและเนื้อหาในการเผยแพร่ รวมถึงการดำรงตำแหน่งและการปลดผู้บริหารของหน่วยสถิติต้องมีความเป็นืออาชีพและปราศจากการแทรกแซงทางการเมือง ซึงทำให้สถิติทางการมีความน่าเชื่อถือและแสดงการยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องในการผลิตสถิติทางการ

 •   

       ความเป็นอิสระคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้หน่วยสถิติได้รับความเชื่อถือจากผู้ใช้ และก่อให้เกิดการเคารพและความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ดังนั้น ในการผลิตสถิติความเป็นอิสระในวิชาชีพและมีความเป็นกลางตลอดทั้งกระบวนการ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนา การเก็บรวบรวม และการเผยแพร่สถิติทางการ โดยเฉพาะในขั้นตอนการพัฒนา ควรมีการปรึกษาหารือกับผู้ใช้เพื่อทำให้แน่ใจว่าผลผลิตตรงตามความต้องการและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการเรื่องวิธีการต่างๆ เพื่อเพิ่มความโปร่งใส คุณภาพ และการให้การสนับสนุนที่จำเป็น นอกจากนี้ ในกระบวนการเก็บรวบรวมและการเผยแพร่ข้อมูลควรปราศจากการแทรกแซงใดๆ ประกอบด้วย                 

 •   1.กรอบทางกฎหมาย   

 •   2.ความเป็นอิสระในวิชาชีพของหน่วยสถิติ                       

 •   3.การเก็บรวบรวมสถิติ/การปฏิบัติทางสถิติ                           

 •   4.ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบวิธีสถิติและกระบวนการที่ใช้ในการผลิตสถิติ                                     

 •   5.การเผยแพร่สถิติ                                                         

 •   6.การเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียม                                                                               

 •   7.แจ้งให้ผู้ใช้ทราบ                                                         

 •   8.การให้บริการสถิติเพิ่มเติม                                                                                         

 •   9.ระบบทรัพยากรบุคคล 

       การขาดความเป็นอิสระในวิชาชีพของหน่วยสถิติและผู้บริหารสูงสุด และการขาดความสามารถทางวิชาการของเจ้าหน้าที่และความเป็นกลางอาจทำให้ความน่าเชื่อถของสถิติทางการลดลง และหากนำสถิติดังกล่าวไปใช้ในการกำหนดนโยบายต่างๆ ก็จะส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของนโยบายด้วย

 

      ดูรายละเอียดเพิ่มเติม click