ชื่อคำสั่ง: คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการ
ชื่อคำสั่ง: คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการ
ครั้งที่: 1/2554
วันที่ออกคำสั่งแต่งตั้ง: 03 พ.ค. 2554
ไฟล์คำสั่ง: มติครม.-แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการ.pdf