Main Menu

บทนำ

 

           การประเมินคุณภาพสถิติทางการทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ สอดคล้องตามมาตรฐาน และตรวจสอบได้  โดยการประเมินคุณภาพควรดำเนินการประเมินในลักษณะ 360 องศา คือ

               - การประเมินคุณภาพสถิติทางการในมิติของผู้ผลิต ผ่านการประเมินคุณภาพสถิติทางการด้วยตนเอง   ทำแบบประเมิน

               - การประเมินคุณภาพสถิติทางการในมิติของผู้ใช้ ผ่านการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อสถิติทางการ

               - การประเมินคุณภาพสถิติทางการในมิติของผู้เชี่ยวชาญ/องค์กรภายนอก ที่เป็นหน่วยงานอิสระและเป็นกลาง เพื่อเป็นการให้การรับรองการคุณภาพสถิติทางการ

           เมื่อทำการประเมินคุณภาพสถิติทางการครบทั้ง 360 องศา (ทั้งในมิติผู้ผลิต ผู้ใช้ และผู้เชี่ยวชาญภายนอก) จะนำไปสู่การพัฒนามาตรฐานการผลิตสถิติทางการของประเทศที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อให้ผู้ใช้เกิดความเชื่อมั่นในสถิติทางการ และเป็นการกระตุ้นเตือนให้ผู้ผลิตสถิติทางการเกิดการพัฒนาและปรับปรุงการผลิตสถิติทางการอย่างเป็นระบบ