Main Menu

คำถามที่พบบ่อย

หากต้องการประเมินคุณภาพสถิติทางการด้วยตนเอง สามารถทำได้อย่างไร

สามารถประเมินผ่าน website หรือ download โปรแกรมไปทำการประเมินได้ค่ะ


เข้าเว็บสำนักงานสถิติแห่งชาติได้ที่ไหน

www.nso.go.th