Main Menu

การประเมินคุณภาพสถิติทางการด้วยตนเอง (Self-Assessment)

 

        การประเมินตนเองเป็นวิธีการประเมินคุณภาพข้อมูลสถิติจากมุมมองของผู้ผลิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบ

ถึงจุดบกพร่องในการผลิตข้อมูลสถิติและนำมาปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ข้อมูลสถิติมีคุณภาพที่ดีขึ้นและตอบสนอง

ความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างสมบูรณ์

        การประเมินตนเองมีประโยชน์หลายอย่าง อย่างแรกคือ ผู้ผลิตจะได้ข้อมูลที่เป็นภาพรวมของโครงการและ

รายละเอียดด้านคุณภาพซึ่งสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงโครงการได้ อย่างที่สองคือ สามารถนำผลการประเมิน

ตนเองไปจัดทำเป้นเอกสารด้านคุณภาพ เพื่อใช้ประกอบการประเมินตนเองในครั้งต่อไปได้ และอย่างที่สามคือ

สามารถนำผลการประเมินตนเองไปใช้ประกอบการอภิปรายหรือตรวจสอบกับผลการตรวจประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ

จากฝ่ายอื่นหรือฝ่ายบริหารจัดการคุณภาพได้

        กระบวนการในการประเมินตนเอง เป็นการทบทวนการดำเนินงานและผลที่ได้ของผู้ผลิตข้อมูลสถิติว่าสอดคล้อง

ตามมาตรฐานหรือไม่ โดยควรทำเป็นประจำ เป็นระบบ และครอบคลุมการดำเนินงานในทุกขั้นตอน

        การประเมินตนเอง ควรดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

                                                                  แผนการประเมินตนเอง

 


คุณภาพสถิติทางการ-บทนำ

หลักการพื้นฐานสถิติทางการ

หลักปฏิบัติ

กรอบคุณภาพสถิติทางการ

GSBPM กับคุณภาพสถิติทางการ

คำศัพท์คุณภาพสถิติทางการ