Main Menu

การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ 

 

        การสำรวจผู้ใช้เป็นวิธีการประเมินคุณภาพข้อมูลสถิติจากมุมมองของผู้ใช้ ซึ่งเป้นไปตามแนวคิดที่ว่า "ผู้ใช้เป็นผู้ตัดสินคุณภาพข้อมูล และคุณภาพข้อมูลสัมพันธ์กับความต้องการของผู้ใช้" โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ ต้องการข้อมูลในมุมมองของผู้ใช้เกี่ยวกับข้อมูลสถิติ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประเมินและปรับปรุงคุณภาพ และเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการประเมินตนเอง (Self-assessment) และการตรวจประเมิน (Auditing)

        การสำรวจผู้ใช้นั้นมีหลายวิธีขึ้นอยู่กับประเภทของผู้ใช้และวัตถุประสงค์การสำรวจ เช่น การสำรวจผู้ใช้ทั่วไป การสัมภาษณ์   ผู้ใช้หลัก การสอบถามออนไลน์ เป็นต้น ดังนั้น ผู้ผลิตควรเลือกวิธีที่สอดคล้องกับผู้ใช้และวัตถุประสงค์ โดยควรทำเป็นประจำและเป็นระบบ

        ในการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ ควรดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

  1. จัดทำแผนการสำรวจ
  2. จัดทำทะเบียนผู้ใช้
  3. ออกแบบเนื้อหาและข้อถามของแบบสอบถาม
  4. ดำเนินการสำรวจผู้ใช้
  5. บันทึก/รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ผลการสำรวจผู้ใช้
  6. พิจารณาหาสิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไข
  7. จัดทำรายงานสำรวจผู้ใช้เพื่อส่งให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ปรับปรุงคุณภาพต่อไป