Main Menu

แนวทางการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติเพื่อการจัดการคุณภาพสถิติทางการประเทศไทย

           

            สำนักงานสถิติแห่งชาติได้จักทำ แนวทางการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติเพื่อการจัดการคุณภาพสถิติทางการประเทศไทย (Thailand Code of Practice Implementation Guidelines) โดยมีวัตถุประสงค์คือ

                     1) เพื่อนำเสนอแนวทางการปฏิบัติให้หน่วยสถิตินำไปดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักปฏิบัติเพื่อการจัดการคุณภาพสถิติทางการประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพ  

                   2) พื่อให้หน่วยสถิตินำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและใช้เป็นหลักฐานสำหรับการประเมินตามตัวชี้วัดคุณภาพในแต่ละด้านของหลักปฏิบัติ

           แนวทางการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติเพื่อการจัดการคุณภาพสถิติทางการประเทศไทย มีวิธีการปฏิบัติซึ่งสามารแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่   

       วิธีการปฏิบัติในระดับองค์กร

       เป็นการปฏิบัติที่แสดงถึงการดำเนินงานของหน่วยงานในภาพรวม เช่น กฎหมาย นโยบาย แนวปฏิบัติ คู่มือ

       การบริหารจัดการด้าน ต่าง ๆ เป็นต้น

       วิธีการปฏิบัติในระดับกระบวนการผลิต/ผลผลิต

       เป็นการปฏิบัติที่แสดงถึงการดำเนินงานในระดับโครงการหรือแผนการดำเนินงานของหน่วยงานทั้งส่วนที่เป็น

       กระบวนการผลิตสถิติและผลผลิตสถิติ เช่น การพัฒนาระเบียบวิธีทางสถิติ มาตรฐานการผลิตสถิติ การควบคุม

      การเปิดเผยข้อมูล การเผยแพร่สถิติ เป็นต้น

 

คุณภาพสถิติทางการ-บทนำ

หลักการพื้นฐานสถิติทางการ

หลักปฏิบัติ

GSBPM กับคุณภาพสถิติทางการ

ผังและกระบวนการทำงาน

คำศัพท์คุณภาพสถิติทางการ