Main Menu

บทนำ

 

            “คุณภาพข้อมูลสถิติ” เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ใช้ข้อมูลต่างเรียกร้องและต้องการให้ผู้ผลิตผลิตข้อมูล สถิติที่มีความถูกต้อง

แม่นยำที่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง เพื่อให้แน่ใจได้ว่าการกำหนดนโยบายและการตัดสินใจเป็นไปอย่างถูกต้อง

และโปร่งใส

 

            ความหมายของคุณภาพสถิติ  จากการศึกษาและรวบรวมความหมายของคำว่าคุณภาพสถิติจากแหล่งต่างๆ

ที่น่าเชื่อถือ เช่น สำนักงานสถิติแคนาดา สำนักงานสถิติสหราชอาณาจักร  สำนักงานสถิติยุโรป (Eurostat) แผนแม่บท

ระบบสถิติประเทศไทย เป็นต้น สามารถสรุปความหมายของคำว่า “คุณภาพสถิติ” ได้ดังนี้

               - ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ หรือ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์/การนำไปใช้ (fit for purpose/use)

               - มีกระบวนการผลิตสถิติที่ดีตามหลักวิชาการ

               - ถูกต้อง

               - เชื่อถือได้

               - ทันเวลา

               - สอดคล้องและมีมาตรฐาน

 


หลักการพื้นฐานสถิติทางการ

หลักปฏิบัติ

กรอบคุณภาพสถิติทางการ

GSBPM กับคุณภาพสถิติทางการ

ผังและกระบวนการทำงาน

คำศัพท์คุณภาพสถิติทางการ