Main Menu

หลักปฏิบัติเพื่อการจัดการคุณภาพสถิติทางการประเทศไทย

 

      จากหลักการพื้นฐานสถิติทางการที่เป็นกรอบเชิงนโยบาย ได้นำมาถอดออกเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เข้าใจง่ายและนำไปใช้ได้จริงคือ หลักปฏิบัติเพื่อการจัดการคุณภาพสถิติทางการประเทศไทย (Thailand Code of Practice: TCoP) เพื่อเป็นกรอบการจัดการคุณภาพสถิติทางการองประเทศไทย เพื่อเป็นแนวทางให้กับหน่วยสถิติต่าง ๆ ในการพัฒนา  การผลิต การเผยแพร่ และการให้บริการสถิติทางการอย่างมีคุณภาพเพื่อให้มีความน่าเชื่อถือและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้ โดยหลักปฏิบัตินี้ประกอบด้วย 9 ประการ และชุดตัวชี้วัดในแต่ละหลักปฏิบัติ ดังนี้

                             หลักปฏิบัติข้อที่ 1     ความเป็นอิสระและความเป็นมืออาชีพ (Professional and Independence)

                             หลักปฏิบัติข้อที่ 2     การเก็บรักษาความลับของข้อมูล(StatisticalConfidentiality)

                             หลักปฏิบัติข้อที่ 3     ความถูกต้องของระเบียบวิธีทางสถิติ(Sound Methodology)

                             หลักปฏิบัติข้อที่ 4     กระบวนการสถิติที่เหมาะสม (Appropriate Statistical Procedures)

                             หลักปฏิบัติข้อที่ 5     ความสอดคล้องกับความต้องการ (Relevance)     

                             หลักปฏิบัติข้อที่ 6     ความถูกต้องแม่นยำและเชื่อถือได้ (Accuracy and Reliability)

                             หลักปฏิบัติข้อที่ 7     ความเหมาะสมของเวลาและการตรงต่อเวลา (Timely and Punctuality)

                             หลักปฏิบัติข้อที่ 8     ความสอดคล้องและเปรียบเทียบกันได้ (Coherence and Comparability)

                             หลักปฏิบัติข้อที่ 9     การเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย (Accessibility)

 


คุณภาพสถิติทางการ-บทนำ

หลักการพื้นฐานสถิติทางการ

กรอบคุณภาพสถิติทางการ

GSBPM กับคุณภาพสถิติทางการ

ผังและกระบวนการทำงาน

คำศัพท์คุณภาพสถิติทางการ