หลักปฏิบัติเพื่อการจัดการคุณภาพสถิติทางการประเทศไทย

 

1. บทนำ

     สำนักงานสถิติแห่งชาติในฐานะที่เป็นหน่วยงานกลางของรัฐมีภารกิจในการบริหารจัดการระบบสถิติของประเทศให้เป็น

เอกภาพ โดยมีกลไกการดำเนินงานคือ การจัดทำแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยพ.ศ. 2554 – 2558 เพื่อกำหนดกรอบ

ความรับผิดชอบของหน่วยสถิติในการจัดทำสถิติให้สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้และเพื่อกำหนดมาตรฐานในการนำไปใช้เป็น

แนวทางของการผลิตสถิติของหน่วยสถิติให้มีความถูกต้องตามหลักวิชาการและสอดคล้องกับหลักมาตรฐานสากล

โดยเฉพาะสถิติที่มีความสำคัญต่อการนำเสนอสถานการณ์ของประเทศ หรือเรียกว่า “สถิติทางการ” (Official Statistics)

ซึ่งสถิติดังกล่าวต้องเป็นสถิติที่มีระบบการผลิตถูกต้องตามหลักการที่วางไว้อย่างเป็นระบบและมีมาตรฐานคุณภาพที่กำหนด

รวมถึงเป็นสถิติที่มีการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง (Reference) ที่มีความน่าเชื่อถือสูง

สำหรับประเทศไทย

     เพื่อให้การผลิตสถิติทางการของประเทศเป็นไปคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น สำนักงานสถิติแห่งชาติจึงได้จัดทำแผนพัฒนา

การจัดการคุณภาพสถิติทางการซึ่งมีวิสัยทัศน์และพันธกิจของการพัฒนาคุณภาพสถิติทางการ ที่ว่า

 

     วิสัยทัศน์

      “ประเทศไทยมีการจัดการคุณภาพสถิติทางการที่เป็นรูปธรรมซึ่งทุกภาคส่วนร่วมกันจัดทำเพื่อให้เกิด

สถิติทางการที่มีคุณภาพสำหรับใช้ในการพัฒนาประเทศ”

 

     พันธกิจ   

        -  บริหารจัดการคุณภาพสถิติทางการของประเทศ

        -  ส่งเสริมให้มีการประเมินคุณภาพสถิติทางการอย่างยั่งยืน

        -  ส่งเสริมการจัดการคุณภาพสถิติทางการ  

 

     เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่กำหนดขึ้นนั้น สำนักงานสถิติแห่งชาติจึงได้กำหนดหลักปฏิบัติสำหรับการจัดการ

คุณภาพการผลิตสถิติทางการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการด้านคุณภาพข้อมูลทุกประเภท เช่น ข้อมูลจาก

การสำมะโน/สำรวจ ข้อมูลจากการบริหารงาน เป็นต้น ตลอดทั้งกระบวนการนับแต่ขั้นตอนแรกของการจัดทำ การออกแบบ

ชุดข้อมูล และการออกแบบระบบที่คำนึงถึงเรื่องคุณภาพข้อมูลเข้าไปตั้งแต่ต้น การประมวลผลข้อมูลจนสิ้นสุดกระบวนการ

รวมไปถึงการเผยแพร่แลกเปลี่ยนข้อมูลเหล่านั้นในรูปแบบต่างๆ ตามความต้องการใช้งาน โดยเชื่อมั่นว่า การนำหลักปฏิบัติ

สำหรับการจัดการคุณภาพการผลิตสถิติทางการมาใช้จะส่งผลให้ข้อมูลมีคุณภาพ อันจะส่งผลต่อเนื่องไปยังการนำข้อมูล

ไปใช้ซึ่งส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้ใช้ข้อมูลในทุกภาคส่วนต่อเนื่องกันไป

 

2. หลักปฏิบัติเพื่อการจัดการคุณภาพสถิติทางการประเทศไทย

     หลักปฏิบัติเพื่อการจัดการคุณภาพสถิติทางการ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางให้กับหน่วยสถิติต่างๆ ในการพัฒนา

การผลิตการเผยแพร่ และการให้บริการสถิติทางการอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้มีความน่าเชื่อถือและเกิดประโยชน์สูงสุด

แก่ผู้ใช้บริการ โดยหลักปฏิบัตินี้ประกอบด้วย 9 ประการ และชุดตัวชี้วัดในแต่ละหลักปฏิบัติ ดังนี้

                             หลักปฏิบัติข้อที่ 1     ความเป็นอิสระและความเป็นมืออาชีพ (Professional and Independence)

                             หลักปฏิบัติข้อที่ 2     การเก็บรักษาความลับของข้อมูล(StatisticalConfidentiality)

                             หลักปฏิบัติข้อที่ 3     ความถูกต้องของระเบียบวิธีทางสถิติ(Sound Methodology)

                             หลักปฏิบัติข้อที่ 4     กระบวนการสถิติที่เหมาะสม (Appropriate Statistical Procedures)

                             หลักปฏิบัติข้อที่ 5     ความสอดคล้องกับความต้องการ (Relevance)     

                             หลักปฏิบัติข้อที่ 6     ความถูกต้องแม่นยำและเชื่อถือได้ (Accuracy and Reliability)

                             หลักปฏิบัติข้อที่ 7     ความเหมาะสมของเวลาและการตรงต่อเวลา (Timely and Punctuality)

                             หลักปฏิบัติข้อที่ 8     ความสอดคล้องและเปรียบเทียบกันได้ (Coherence and Comparability)

                             หลักปฏิบัติข้อที่ 9     การเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย (Accessibility)

 


คุณภาพสถิติทางการ-บทนำ

หลักการพื้นฐานสถิติทางการ

กรอบคุณภาพสถิติทางการ

GSBPM กับคุณภาพสถิติทางการ

ผังและกระบวนการทำงาน

คำศัพท์คุณภาพสถิติทางการ