Main Menu

หลักปฏิบัติที่ 1 ความเป็นอิสระและความเป็นมืออาชีพ (Professional and Independent)

           

             การดำเนินงานของหน่วยสถิติต้องเป็นอิสระจากหน่วยงานนโยบาย หน่วยงานหรือคณะกรรมการบริหารหรือกำกับ

ดูแลของภาครัฐ ตลอดจนองค์กรอิสระต่างๆ ในภาคเอกชนเพื่อรับรองความน่าเชื่อถือในระดับสากล

 

ตัวชี้วัดของหลักปฏิบัติที่ 1

              ตัวชี้วัดที่ 1.1    หน่วยสถิติมีแนวปฏิบัติทางจริยธรรมหรือจรรยาบรรณวิชาชีพในการผลิตและเผยแพร่ข้อมูล

                                    และสารสนเทศทางสถิติ

             ตัวชี้วัดที่ 1.2    หน่วยสถิติสามารถเลือกแหล่งข้อมูลและวิธีการทางสถิติ (ระเบียบวิธี มาตรฐาน และกระบวนการ

                                    ทางสถิติ) รวมทั้งตัดสินใจเกี่ยวกับการเผยแพร่ได้โดยเอกเทศตามความเหมาะสมทางสถิติ

             ตัวชี้วัดที่ 1.3    ยินยอมให้หน่วยงานสถิติที่เหมาะสมให้ความเห็นเกี่ยวกับการตีความที่ผิดพลาดและการใช้สถิติ

                                    ในทางที่ผิดหรือไม่เหมาะสม

 

 

                                                                                                                                 หลักปฏิบัติที่ 2