Main Menu

หลักปฏิบัติที่ 3 ความถูกต้องของระเบียบวิธีทางสถิติ  (Sound Methodology)

           

             ความถูกต้องของระเบียบวิธีทางสถิติเป็นรากฐานสำคัญของคุณภาพสถิติ และความถูกต้องนี้ต้องอาศัยความพร้อมด้านเครื่องมือ กระบวนการ และความชำนาญ

 

ตัวชี้วัดของหลักปฏิบัติที่ 3

          ตัวชี้วัดที่ 3.1    มีกรอบการดำเนินงานด้านระเบียบวิธีสถิติในภาพรวม (แนวคิด คำจำกัดความ การจัดจำแนก ฯลฯ)

                                 สอดคล้องกับมาตรฐาน แนวทาง และแนวปฏิบัติที่ดีตามสากล

           ตัวชี้วัดที่ 3.2    มีกระบวนการที่ทำให้มั่นใจว่า แนวคิด คำจำกัดความ และการจัดจำแนกเป็นไปตามมาตรฐานและ

                                 สอดคล้องกันทั้งองค์กร

           ตัวชี้วัดที่ 3.3    มีการประเมินและปรับปรุงทะเบียน/กรอบตัวอย่างเพื่อให้มั่นใจว่า ผลผลิตสถิติจะมีคุณภาพสูง

           ตัวชี้วัดที่ 3.4    มีการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาด้านสถิติให้กับบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ

           ตัวชี้วัดที่ 3.5    มีการประสานความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อพัฒนาระเบียบวิธีสถิติ การนำระเบียบวิธีสถิติ

                                 ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนให้มีเครื่องมือที่ดีขึ้น