Main Menu

หลักปฏิบัติที่ 4 กระบวนการสถิติที่เหมาะสม (Appropriate Statistical Procedures)

           

             กระบวนการสถิติ (ตั้งแต่การเก็บรวบรวมข้อมูลไปจนถึงการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล) ที่มีความเหมาะสม ถือเป็นรากฐานสำคัญของคุณภาพสถิติ

 

ตัวชี้วัดของหลักปฏิบัติที่ 4

          ตัวชี้วัดที่ 4.1    มีการทดสอบและปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล (โดยทั่วไปคือแบบสอบถาม

                                 หรือ computer application) ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูล

           ตัวชี้วัดที่ 4.2    การออกแบบการสำรวจ  การเลือกตัวอย่าง  และการประมาณค่าเป็นไปตามหลักวิชาการสถิติ 

                                 พร้อมทั้งมีการทบทวนและปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ

           ตัวชี้วัดที่ 4.3    มีการกำกับดูแลการเก็บรวบรวมข้อมูล  การบันทึกข้อมูล  และการลงรหัสให้ถูกต้องและทันสมัยเสมอ

           ตัวชี้วัดที่ 4.4    มีการปรับแก้และแทนค่าข้อมูลที่ขาดหายอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการสถิติ

           ตัวชี้วัดที่ 4.5    เมื่อมีการใช้ข้อมูลจากการบริหารงาน/งานทะเบียน  ควรตรวจสอบว่าประชากรสอดคล้องกับผลลัพธ์

                                 ทางสถิติที่ต้องการ การจัดจำแนกและแนวคิดที่เหมาะสม และข้อมูลจากการบริหารงาน/งานทะเบียน

                                 สมบูรณ์และทันสมัย

           ตัวชี้วัดที่ 4.6    มีการประสานความร่วมมือไปยังหน่วยผลิตข้อมูลจากการบริหารงาน ให้มีการออกแบบหรือปรับปรุงข้อมูล
                                     ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ทางสถิติ