Main Menu

หลักปฏิบัติที่ 5 ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ (Relevance)

           

             สถิติทางการที่ผลิตได้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้

 

ตัวชี้วัดของหลักปฏิบัติที่ 5

          ตัวชี้วัดที่ 5.1    มีกระบวนการปรึกษาแก่ผู้ใช้ข้อมูล พร้อมทั้งกำกับดูแลและติดตามว่าสถิติสอดคล้องกับความต้องการ

           ตัวชี้วัดที่ 5.2    มีขั้นตอนในการจัดลำดับความสำคัญของผู้ใช้

           ตัวชี้วัดที่ 5.3    มีการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้